Trucks

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POUFNOŚCI DANYCH PRZEDSTAWICIELA DOSTAWCY

Oświadczenie dotyczące danych osobowych 

W tym powiadomieniu przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania przez Volvo Group Pana/Pani danych osobowych.

Volvo Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jeśli jest Pan/Pani osobą fizyczną lub pracownikiem firmy, która zakupiła lub wypożyczyła (obecnie lub w przeszłości) produkt lub usługę oferowaną przez jedną z firm należących do Volvo Group. W takim wypadku prosimy o zapoznanie się z powiadomieniem dla klienta. 

Jeśli jest Pan/Pani osobą fizyczną lub pracownikiem firmy, która sprzedała lub wypożyczyła (obecnie lub w przeszłości) produkt lub usługę jednej z firm należących do Volvo Group, możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. W takim wypadku prosimy o zapoznanie się z powiadomieniem dla dostawcy.

Jeśli jest (był/-a) Pan/Pani kierowcą pojazdu lub operatorem maszyny budowlanej sprzedanej lub wyprodukowanej przez jedną z firm należących do Volvo Group, możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. W takim wypadku prosimy o zapoznanie się z powiadomieniem dla kierowcy.

Jeśli jest (był/-a) Pan/Pani pracownikiem Volvo Group lub został/-a zaangażowany/-a jako konsultant, możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. W takim wypadku prosimy o zapoznanie się z powiadomieniem o ochronie poufności danych pracownika lub konsultanta. 

Tożsamość i informacje kontaktowe administratora i specjalisty ds. grupowej poufności informacji

Firmy Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB oraz AB Volvo („VOLVO”) jako administratorzy danych są odpowiedzialne za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o skontaktowanie się ze specjalistą VOLVO ds. grupowej poufności informacji, pisząc na adres e-mail gpo.office@volvo.com albo listownie, względnie telefonicznie:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Szwecja 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO będzie przetwarzać w części lub w całości następujące kategorie danych osobowych:

Przedstawiciel dostawcy dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres miejsca pracy, adres e-mail, numer telefonu.

Dane dotyczące organizacji, takie jak nazwa firmy, stanowisko, miejsce pracy, kraj

Dane dotyczące IT, takie jak identyfikator użytkownika, hasła, dane logowania, a także dane i dzienniki dotyczące korzystania z aplikacji lub usług informatycznych VOLVO

Jeśli jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą, VOLVO może również przetwarzać:

Dane finansowe, takie jak dane kredytowe lub płatnicze oraz dane konta bankowego.

Dane umowne, takie jak zamówienia, umowy i inne umowy między Panem/Panią a VOLVO

 

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

VOLVO będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na następujących podstawach:

Uzasadnione interesy. Uzasadnione interesy VOLVO obejmują zarządzanie codziennymi operacjami zgodnie z prawem i uczciwymi praktykami biznesowymi, w tym zarządzanie relacjami z dostawcami w celu wykonania umów, których stroną jest Pan/Pani lub Pana/Pani pracodawca, i/lub podjęcia niezbędnych kroków przed zawarciem umowy z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą. Na przykład VOLVO będzie musiało znać preferowany język, aby móc prawidłowo komunikować się z Panem/Panią w czasie codziennych działań.

VOLVO będzie przetwarzać i przechowywać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

Aby móc komunikować się z Pana/Pani pracodawcą w celu zarządzania relacjami VOLVO z jego dostawcami, w celu wykonywania umów, których stroną jest Pan/Pani lub Pana/Pani pracodawca, i/lub podjęcia niezbędnych kroków przed zawarciem umowy z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą.

Jeśli jest Pan/Pani jednoosobowym przedsiębiorcą, VOLVO będzie przetwarzać dane finansowe w celu uzyskania zapłaty.

Od Pana/Pani lub Pana/Pani pracodawcy.

Niektóre dane osobowe są niezbędne, aby VOLVO mogło wchodzić w interakcje z dostawcami w celach biznesowych. Niepodanie danych osobowych utrudni przetwarzanie i dostarczanie informacji, produktów lub usług, których Pan/Pani lub Pana/Pani pracodawca mogą oczekiwać od VOLVO. 

W normalnych warunkach VOLVO nie udostępni Pana/Pani danych osobowych nikomu spoza Volvo Group, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub regulacje. VOLVO może jednak, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Pana/Pani dane innym spółkom Volvo Group, w tym spółkom spoza UE/EOG. VOLVO może jednak, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Pana/Pani dane zewnętrznym dostawcom, w tym spółkom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). VOLVO zagwarantuje odpowiednie zabezpieczenia, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony Pana/Pani danych osobowych zgodnie z wymogami stosownych przepisów o ochronie danych osobowych. Może to na przykład obejmować wykorzystanie wewnętrznych lub zewnętrznych umów o przetwarzaniu danych opartych na zatwierdzonych przez UE standardowych klauzulach umownych lub na porozumieniu EU-US Privacy Shield, lub innych mechanizmach, które były od czasu do czasu uznawane lub zatwierdzane przez właściwe organy. W przypadku pytań dotyczących przesyłania danych prosimy skontaktowanie ze specjalistą VOLVO ds. ochrony danych.

VOLVO będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub umownych, uwzględniając na przykład okres umowy, warunki gwarancji i odpowiedzialności za produkt, i nie dłużej niż jest to wymagane do realizacji przez VOLVO celów, do których dane osobowe były zebrane.

Ma Pan/Pani prawo do żądania od VOLVO informacji o przetwarzanych danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz do dostępu do takich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, oraz do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, co oznacza żądanie ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez VOLVO w pewnych okolicznościach. Istnieje również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w oparciu o uzasadnione interesy lub przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego. Ma Pan/Pani również prawo do przenoszenia danych (przekazania Pana/Pani danych osobowych innemu administratorowi danych), jeśli przetwarzanie danych osobowych przez VOLVO jest oparte na zgodzie lub zobowiązaniu umownym i jest zautomatyzowane.

Ma Pan/Pani również prawo do złożenia organowi nadzorczemu wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez VOLVO. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw i sposobu ich wykonywania, należy skontaktować się ze specjalistą VOLVO ds. ochrony danych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą