Trucks

INNI PARTNERZY I RELACJE Z MEDIAMI

W tym powiadomieniu przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania przez Volvo Group Pana/Pani danych osobowych.

Volvo Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jeśli działa Pan/Pani jako osoba fizyczna, która kontaktuje się z Volvo Group, lub pracuje Pan/Pani w firmie, która kontaktuje się z Volvo Group jako partner biznesowy.

Tożsamość i informacje kontaktowe administratora i specjalisty ds. grupowej poufności informacji

Firmy Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB oraz AB Volvo („VOLVO”) jako administratorzy danych są odpowiedzialne za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o skontaktowanie się ze specjalistą VOLVO ds. grupowej poufności informacji, pisząc na adres e-mail gpo.office@volvo.com albo listownie, względnie telefonicznie:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Szwecja

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO będzie przetwarzać w części lub w całości następujące kategorie danych osobowych:
 

Danae kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu
 

Dane dotyczące organizacji, takie jak nazwa firmy, stanowisko, miejsce pracy, kraj
 

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych
 

VOLVO będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych i do następujących celów; patrz także dalsze szczegóły poniżej.
 

Uzasadnione interesy. Uzasadnione interesy VOLVO obejmują zarządzanie codziennymi działaniami zgodnie z prawem i uczciwymi praktykami biznesowymi, w tym zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi w celu realizacji umów lub uzgodnień dotyczących współpracy, których stroną jest Pan/Pani lub Pana/Pani pracodawca i/lub podejmowanie niezbędnych kroków przed zawarciem umowy z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą. Na przykład VOLVO będzie musiało znać Pana/Pani preferowany język, aby móc komunikować się z Panem/Panią podczas codziennych działań.
 

W wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy nie można zastosować innej podstawy prawnej, VOLVO może poprosić o zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących celach. W przypadku uzyskania zgody może Pan/Pani w każdej chwili ją wycofać, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
 

VOLVO będzie przetwarzać i przechowywać dane osobowe użytkownika w następujących celach:
 

Cele komunikacji promocyjnej i marketingowe takie jak wysyłanie okresowych biuletynów/czasopism VOLVO, informowanie o naszych usługach, materiały promocyjne i reklamowe, zaproszenia na imprezy organizowane przez nas lub od firm zewnętrznych, z którymi współpracujemy.
 

Cele ankietowe, takie jak badania satysfakcji klientów końcowych, badania satysfakcji dealerów, badania jakości produktu, badania poprawy procesu.

VOLVO pozyska przede wszystkim Pana/Pani dane osobowe od Pana/Pani i Pana/Pani pracodawcy. Możemy również uzyskać Pana/Pani dane osobowe od firmy, która sprzedała lub wypożyczyła Panu/Pani produkt lub usługę VOLVO.

Niektóre dane osobowe mogą być również automatycznie generowane z systemu informatycznego VOLVO lub równoważnego, podczas tworzenia lub korzystania z dostępu do usług online świadczonych przez VOLVO.

Niektóre dane osobowe są niezbędne, aby VOLVO mogło wchodzić w interakcje z partnerami biznesowymi i członkami społeczeństwa wchodzącymi w kontakt z VOLVO. Niedostarczenie danych osobowych utrudni przetwarzanie i dostarczanie informacji, produktów lub usług, których Pan/Pani lub Pana/Pani pracodawca mogą oczekiwać od VOLVO. 

W normalnych warunkach VOLVO nie udostępni Pana/Pani danych osobowych nikomu spoza Volvo Group, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub regulacje. VOLVO może jednak, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Pana/Pani dane innym spółkom Volvo Group, w tym spółkom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). VOLVO może również, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Pana/Pani dane osobowe dostawcom firm zewnętrznych, w tym dostawcom spoza UE/EOG.

VOLVO zagwarantuje odpowiednie zabezpieczenia, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony Pana/Pani danych osobowych zgodnie z wymogami stosownych przepisów o ochronie danych osobowych. Może to na przykład obejmować wykorzystanie wewnętrznych lub zewnętrznych umów o przetwarzaniu danych opartych na zatwierdzonych przez UE standardowych klauzulach umownych lub na porozumieniu EU-US Privacy Shield, lub innych mechanizmach, które były od czasu do czasu uznawane lub zatwierdzane przez właściwe organy. W przypadku pytań dotyczących przesyłania danych prosimy skontaktowanie ze specjalistą VOLVO ds. ochrony danych.

VOLVO będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub umownych, uwzględniając na przykład okres umowy, warunki gwarancji i odpowiedzialności za produkt, i nie dłużej niż jest to wymagane do realizacji przez VOLVO celów, do których dane osobowe były zebrane.

Ma Pan/Pani prawo do żądania od VOLVO informacji o przetwarzanych danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz do dostępu do takich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, oraz do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, co oznacza żądanie ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez VOLVO w pewnych okolicznościach. Istnieje również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w oparciu o uzasadnione interesy lub przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego. Ma Pan/Pani również prawo do przenoszenia danych (przekazania Pana/Pani danych osobowych innemu administratorowi danych), jeśli przetwarzanie danych osobowych przez VOLVO jest oparte na zgodzie lub zobowiązaniu umownym i jest zautomatyzowane.

Ma Pan/Pani również prawo do złożenia organowi nadzorczemu wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez VOLVO. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw i sposobu ich wykonywania, należy skontaktować się ze specjalistą VOLVO ds. grupowej poufności informacji.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą