Trucks

REGULAMIN KONKURSU

„Cicha Rewolucja Volvo Trucks 2022”

Artykuł 1

Postanowienia ogólne
 

Volvo Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( 51-502 ) ul. Mydlana 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015750, NIP: 8951009619, o kapitale zakładowym 34.114. 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem Konkursu” - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „Cicha Rewolucja Volvo Trucks 2022””

1. zwany dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu, w tym uczestnictwa w Konkursie, rodzaj przyznawanych nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.

3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie www.facebook.com/Volvo-Trucks-Polska

4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na profilu Facebook Volvo Trucks Polska oraz w siedzibie Organizatora Konkursu, na żądanie Uczestników Konkursu.

5. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.


Artykuł 2

Uczestnicy

1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni równocześnie następujące warunki:

a) jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Facebook

b) zaakceptuje postanowienia Regulaminu,

c) wypełni zadania konkursowe zgodnie z Regulaminem Konkursu

e) zwana dalej „Uczestnikiem Konkursu”

2. W przypadku wygranej w Konkursie, Uczestnik Konkursu laureat nagrody przekaże Organizatorowi dane niezbędne do wydania mu nagrody.


Artykuł 3

Zasady Konkursu

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2 ust. 1 Regulaminu, zgłaszają się do udziału w Konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu akceptując w ten sposób Regulamin.

2. Zadanie konkursowe pojawi się na profilu Volvo Trucks Polska na Facebook’u w dniu 14.01.2022 r.

3. Zadanie konkursowe jest następujące:

Podaj WSZYSTKIE modele Volvo Trucks zasilane energią elektryczną, które dostępne będą w sprzedaży do końca 2022 roku.

4. Termin na zamieszczenie zgłoszenia konkursowego: od dnia 14.01.2022 r. do 23.01.2022 r. do godziny: 23:59.

5. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe.

6. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy jednak może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

8. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.

9. Niedopuszczalne jest:

a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem;

b) korzystanie z praw autorskich osób trzecich bez ich zgody lub właściwej licencji;

c) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;

d) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.


Artykuł 4

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Konkurs trwa od dnia 14.01.2022 r. do godz: 23:59 dnia 23.01.2022 r.

2. Nagrody przyznawane w Konkursie to:

3 zestawy gadżetów związanych Volvo Trucks o wartości 200 zł każde o łącznej wartości 600 zł

W skład jednego zestawu wchodzą: kalendarz ścienny Volvo Trucks, podkładka pod mysz, bidon, modelik Volvo FM w skali 1:87, pudełko z nasionami roślin z logotypem Volvo Trucks Cicha Rewolucja

3. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w art. 3, zostanie wyłonionych 3 laureatów.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dn. 24.01.2022 r. na profilu Facebookowym Volvo Trucks Polska.

5. W celu wyłonienia Laureatów oraz oceny nadesłanych odpowiedzi Organizator Konkursu powołuje Jury.

6. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz nad wyłonieniem zwycięzców. W skład Jury Konkursu wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu.

7. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu na Facebooku. Nagrody zostaną wysłane kurierem w terminie do 5 dni od zakończenia procesu zbierania danych kontaktowych do przekazania nagrody od Zwycięzców.

8. Warunkiem wydania nagrody Uczestnikowi Konkursu jest:

a) udzielenie przez Uczestnika Konkursu na piśmie Organizatorowi Konkursu zgody na opublikowanie przez Organizatora Konkursu nazwy użytkownika na Facebook’u jako zwycięzcy Konkursu w poście z informacją o wygranych;

b) umieszczenie przesłanego przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia do Konkursu, na profilu Facebookowym pod adresem: https://www.facebook.com/VolvoTrucksPolska  

Nagrody - zostaną wysłane kurierem na adres wskazany przez Laureata w wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem Facebooka na profilu https://www.facebook.com/VolvoTrucksPolska

9. Laureat Konkursu, któremu zostanie przyznana Nagroda, przesyła Organizatorowi w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Facebooka na profilu https://www.facebook.com/VolvoTrucksPolska następujące dane:

a) Imię i nazwisko

b) adres dostawy  i telefon kontaktowy;

10. Laureat Konkursu nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.

11. Jeżeli Laureat nie skontaktuje się w terminie jednego dnia od ogłoszenia wyników (tj. Laureat nie udzieli odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organizatora), traci uprawnienia do nagrody. Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej nagrody w Konkursie.

12. Decyzja Organizatora Konkursu, wskazująca Laureatów jest ostateczna.


Artykuł 5

Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres email, nazwa profilu na Facebooku, adres do doręczeń, numer identyfikacji podatkowej) będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzenie m Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, prawidłowego dostarczenia nagród, rozliczeń podatkowych wartości nagród w konkursie oraz ewentualnie rozpatrzenia reklamacji Uczestników Konkursu.

3. Organizator Konkursu będzie przechowywał pełny zakres podanych danych osobowych Uczestnika w okresie trwania Konkursu i ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu lecz nie później niż do dnia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika a także w minimalnym niezbędnym zakresie po tym dniu tylko te dane osobowe, które są niezbędne Organizatorowi dla celów archiwalnych oraz rozliczeń podatkowych, w okresie jednakże nie dłuższym niż do dnia upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych Organizatora.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz może żądać zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez obowiązujące prawo. Uczestnik ma prawo żądania kopii przetwarzanych danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.

7. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu ochrony danych osobowych: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Artykuł 6

Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworów, które publikuje oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu portalu społecznościowego Facebook, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres korespondencyjny Organizatora konkursu.

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

4. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do projektu/projektów zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską oraz cyfrową

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych i jego opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych;


Artykuł 7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy składać w wiadomości prywatnej na profilu facebookowym pod adresem: https://www.facebook.com/VolvoTrucksPolska w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania Nagród, o której mowa w art. 4 Regulaminu bezpośrednio do siedziby Organizatora lub listem poleconym.

2. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.


Artykuł 8

Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez Organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza dokumentacją księgowo-podatkową i archiwalną, która zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.