Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych dotyczące przedstawiciela dostawcy

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

W tym oświadczeniu zawarto informacje dotyczące przetwarzania przez Volvo Group Pani/Pana danych osobowych.

Volvo Group może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, jeśli jest lub była Pani/był Pan osobą fizyczną lub pracownikiem firmy, która zakupiła lub wynajęła produkt bądź usługę oferowaną przez jedną z firm należących do Volvo Group. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego klienta.

Jeśli jest lub była Pani/był Pana osobą fizyczną lub pracownikiem firmy, która sprzedała lub wynajęła produkt bądź usługę jednej z firm należących do Volvo Group, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego dostawcy.

Jeśli jest lub była Pani/był Pana kierowcą pojazdu lub operatorem maszyny budowlanej, które sprzedała lub wyprodukowała jedna z firm należących do Volvo Group, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego kierowcy.

Jeśli jest lub była Pani/był Pan pracownikiem firmy Volvo Group lub była Pani/był Pan konsultantem, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego pracownika lub konsultanta.

Informacje dotyczące tożsamości oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych

Firmy Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB oraz AB Volvo („VOLVO”) jako administratorzy danych osobowych są odpowiedzialne za przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi ochrony danych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika należy kierować do Group Privacy Officer w VOLVO na adres gpo [dot] office [at] volvo [dot] com lub pocztą lub telefonicznie:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Szwecja 

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO będzie przetwarzać całość lub część następujących kategorii danych osobowych:

 

Dane kontaktowe przedstawiciela dostawcy, takie jak imię i nazwisko, adres miejsca pracy, firmowy adres e-mail, numer telefonu.

 

Dane organizacyjne, takie jak nazwa firmy, stanowisko, miejsce pracy, kraj

 

Dane dotyczące IT, takie jak identyfikator użytkownika, hasła, dane logowania, a także dane i rejestry dotyczące używania przez Panią/Pana aplikacji lub usług IT VOLVO

 

Jeśli prowadzi Pani/Pan jednoosobową działalność gospodarczą, VOLVO może także przetwarzać:

 

Dane finansowe, takie jak informacje kredytowe i o płatnościach oraz dane dotyczące konta bankowego.

 

Dane kontraktowe, takie jak zamówienia, kontrakty i inne umowy między Panią/Panem i VOLVO

 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

 

VOLVO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o  następujące podstawy:

 

Uzasadnione interesy. Uzasadnione interesy VOLVO obejmują interesy związane z zarządzaniem codzienną działalnością zgodnie z dopuszczalnymi prawem i uczciwymi praktykami biznesowymi, w tym zarządzanie relacjami z dostawcami w celu realizacji umów, których Pani/Pan lub Pani/Pana pracodawca jest stroną i/lub podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą. Na przykład VOLVO musi wiedzieć, jaki jest Pani/Pana preferowany język, aby móc się właściwie komunikować z Panią/Panem w codziennych działaniach.

 

VOLVO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

Aby móc  komunikować się z Pani/Pana pracodawcą w celu zarządzania relacjami VOLVO z dostawcami w celu realizacji umów, których Pani/Pan lub Pani/Pana pracodawcą jest stroną i/lub podejmowania czynności niezbędnych do zawarcia umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą.

 

Jeśli prowadzi Pani/Pan jednoosobową działalność gospodarczą, VOLVO będzie przetwarzać także dane finansowe w celu zapłacenia Pani/Panu.

Od Pani/Pana lub Pani/Pana pracodawcy.

Niektóre dane osobowe są niezbędne, aby umożliwić VOLVO interakcje z dostawcami w celach biznesowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi obsługę produktów i usług, których może Pani/Pan lub Pani/Pana pracodawca oczekiwać od VOLVO.

VOLVO w normalnych  warunkach nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych poza Volvo Group, chyba że będą tego wymagały przepisy prawa lub rozporządzenia. Jednak jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, spółka VOLVO może udostępnić dane osobowe pracownika poza Volvo Group, także firmom spoza UE/EOG. VOLVO może także, jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Pani/Pana dane osobowe innym dostawcom, w tym dostawcom spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). VOLVO dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, które zagwarantują  odpowiedni poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Może to obejmować na przykład stosowanie umów międzyzakładowych lub zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-US Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA) lub stosowanie innych mechanizmów, które zostały uznane lub zatwierdzone przez właściwe organy. W przypadku pytań dotyczących przesyłania danych należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych w VOLVO.

VOLVO będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak to będzie konieczne,  w celu realizacji zobowiązań prawnych lub umownych z uwzględnieniem na przykład okresu umowy, zobowiązań gwarancyjnych lub wynikających z odpowiedzialności za produkt, i nie dłużej niż jest to konieczne do realizowania przez VOLVO celów, do których dane osobowe zostały zebrane.

Ma Pani/Pan prawo zażądać od VOLVO informacji na temat przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych oraz dostępu do tych danych osobowych. Ma Pani/Pan  prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne, oraz żądać ich usunięcia. Ma  Pani/Pan prawo żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co oznacza żądanie od VOLVO ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pewnych okolicznościach. Ma  Pani/Pan prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ma  Pani/Pan prawo do przenoszenia danych (przenoszenia Pani/Pana danych osobowych do innego administratora danych), jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez VOLVO odbywa się na podstawie zgody lub wynika z umowy i jest zautomatyzowane.

 

Przysługuje  Pani/Panu  skarga do odpowiedniego organu nadzorczego  dotycząca przetwarzania przez VOLVO Pani/Pana danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw oraz sposobu ich wykonywania, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w VOLVO.

Więcej informacji o prawach podmiotu danych