Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych dotyczące przedstawiciela klienta

W tym oświadczeniu zawarto informacje dotyczące przetwarzania przez Volvo Group Pani/Pana danych osobowych.

Volvo Group może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, jeśli jest lub była Pani/był Pan osobą fizyczną lub pracownikiem firmy, która zakupiła lub wynajęła produkt bądź usługę oferowaną przez jedną z firm należących do Volvo Group. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego klienta. 

Jeśli jest lub była Pani/był Pana osobą fizyczną lub pracownikiem firmy, która sprzedała lub wynajęła produkt bądź usługę jednej z firm należących do Volvo Group, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego dostawcy.

Jeśli jest lub była Pani/był Pana kierowcą pojazdu lub operatorem maszyny budowlanej, które sprzedała lub wyprodukowała jedna z firm należących do Volvo Group, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego kierowcy.

Jeśli jest lub była Pani/był Pan pracownikiem firmy Volvo Group lub była Pani/był Pan konsultantem, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego pracownika lub konsultanta. 

Informacje dotyczące tożsamości oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych

Firmy Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB oraz AB Volvo („VOLVO”) jako administratorzy danych osobowych są odpowiedzialne za przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi ochrony danych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika należy kierować do Group Privacy Officer w VOLVO na adres gpo [dot] office [at] volvo [dot] com lub pocztą lub telefonicznie:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Szwecja  

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO będzie przetwarzać całość lub część następujących kategorii danych osobowych:
 

Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
 

Dane indywidualne, takie jak preferowany język, zdjęcie, rozmiar ubrania, preferencje żywieniowe
 

Dane organizacyjne, takie jak nazwa firmy, stanowisko, miejsce pracy, kraj
 

Dane dotyczące napraw/serwisu, takie jak monitorowanie i rejestrowanie podejmowanych przez Panią/Pana działań (w tym roszczeń gwarancyjnych) w związku z obsługą, naprawą lub serwisowaniem pojazdów
 

Dane dotyczące kompetencji, takie jak informacje dotyczące nauki własnej i odbytych szkoleń 
 

Dane dotyczące IT, takie jak identyfikator użytkownika, hasła, dane logowania, a także dane i rejestry dotyczące używania przez Panią/Pana aplikacji lub usług IT VOLVO
 

Jeśli prowadzi Pani/Pan jednoosobową działalność gospodarczą, VOLVO będzie przetwarzać także następujące kategorie danych osobowych:
 

Dane finansowe, takie jak informacje kredytowe i o płatnościach, dane dotyczące konta bankowego
 

Dane kontraktowe, takie jak zamówienia, kontrakty i inne umowy między Panią/Panem i VOLVO

 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych
 

VOLVO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o dowolne z następujących podstaw prawnych i do następujących celów. Należy się zapoznać z dodatkowymi informacjami poniżej.
 

Obowiązek prawny. Na przykład: VOLVO może być prawnie zobowiązane do zgłaszania transakcji do organu podatkowego z czym wiąże się konieczność przetwarzania przez VOLVO Pani/Pana danych osobowych.
 

Zobowiązanie umowne. Na przykład: VOLVO może być zobowiązane do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, aby spełnić warunki i uzgodnienia zamówienia lub kontraktu serwisowego podpisanego przez Panią/Pana lub Pani/Pana pracodawcę.
 

Uzasadnione interesy. Uzasadnione interesy VOLVO obejmują interesy związane z zarządzaniem codzienną działalnością zgodnie z dopuszczalnymi prawem i uczciwymi praktykami biznesowymi, w tym zarządzanie relacjami z klientami w celu realizacji umów, których Pani/Pan lub Pani/Pana pracodawca jest stroną i/lub podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą.  Na przykład: VOLVO musi wiedzieć, jaki jest Pani/Pana preferowany język, aby móc się właściwie komunikować z Panią/Panem w codziennych działaniach.
 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko wówczas, gdy nie można zastosować innej podstawy prawnej, VOLVO może poprosić Panią/Pana o wyraźną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w następujących celach. Jeśli zostanie uzyskana od Pani/Pana zgoda, zawsze będzie Pani/Pan mieć prawo do wycofania tej zgody, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 

Komunikacja promocyjna i cele marketingowe, takie jak: wysyłanie naszych periodycznych biuletynów/magazynów, informacji na temat naszych usług, materiałów promocyjnych i reklamowych, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez nas lub  materiałów firm z którymi współpracujemy.
 

Cele związane z ankietowaniem klientów, takie jak: ankiety klientów końcowych, ankiety zadowolenia dealerów, ankiety dotyczące jakości produktów, ankiety dotyczące usprawniania procesów.
 

Cele związane z personalizacją usług, takie jak: wysyłanie Pani/Panu kurtki Volvo w Pani/Pana rozmiarze lub zapewnienie Pani/Panu posiłku zgodnego z Pani/Pana preferencjami żywieniowymi w przypadku zaproszenia Pani/Pana na wydarzenie organizowane przez Volvo.

VOLVO będzie uzyskiwać Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim od Pani/Pana lub Pani/Pana pracodawcy (z wyłączeniem danych finansowych w drugim przypadku). Możemy także uzyskiwać Pani/Pana dane osobowe od firmy, która sprzedała lub wynajęła Pani/Panu produkt lub usługę VOLVO.
 

Pewne dane osobowe mogą być także generowane automatycznie przez system IT VOLVO lub odpowiednik, na przykład podczas tworzenia lub uzyskiwania przez Panią/Pana dostępu online do usług świadczonych przez VOLVO.

Niektóre dane osobowe są niezbędne, aby umożliwić VOLVO interakcje z klientami w celach biznesowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi obsługę i dostarczenie produktów i usług, których może Pani/Pan lub Pani/Pana pracodawca oczekiwać od VOLVO. 

VOLVO w normalnych  warunkach nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych poza Volvo Group, chyba że będą tego wymagały przepisy prawa lub rozporządzenia. Jednak jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, VOLVO może udostępnić Pani/Pana dane osobowe poza Volvo Group, także firmom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego UE/EOG. VOLVO może także, jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Pani/Pana dane osobowe innym firmom i dostawcom, w tym firmom i dostawcom spoza UE/EOG.
 

VOLVO dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, które zagwarantują  odpowiedni poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Może to obejmować na przykład stosowanie umów międzyzakładowych lub zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-US Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA) lub stosowanie innych mechanizmów, które zostały uznane lub zatwierdzone przez właściwe organy. W przypadku pytań dotyczących przesyłania danych należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych w VOLVO.

VOLVO będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak to będzie konieczne, w celu realizacji zobowiązań prawnych lub umownych z uwzględnieniem na przykład okresu umowy, zobowiązań gwarancyjnych lub wynikających z odpowiedzialności za produkt, i nie dłużej niż jest to konieczne do realizowania przez VOLVO celów, do których dane osobowe zostały zebrane.

Ma Pani/Pan prawo żądać od VOLVO informacji na temat przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych oraz dostępu do tych danych osobowych. Ma Pani/Pan  prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne, oraz żądać ich usunięcia. Ma  Pani/Pan prawo żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co oznacza żądanie od VOLVO ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pewnych okolicznościach. Ma  Pani/Pan prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ma  Pani/Pan prawo do przenoszenia danych (przenoszenia Pani/Pana danych osobowych do innego administratora danych), jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez VOLVO odbywa się na podstawie zgody lub wynika z umowy i jest zautomatyzowane.
 

Przysługuje  Pani/Panu  skarga do  odpowiedniego organu nadzorczego  dotycząca przetwarzania przez VOLVO Pani/Pana danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw oraz sposobu ich wykonywania, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w VOLVO.

Więcej informacji o prawach podmiotu danych